Data Center Map

Zhejiang Shaoxing Data Center

China Telecom Global Ltd
Inner city
312000 Zhejiang
China
Visit Website

Please wait, loading..

Advertisement

China Telecom Global Ltd
Data Center Operator at
Zhejiang Shaoxing Data Center
Inner city
Headquartered in Hong Kong, WanChai

17